Промоции на определени услуги. Обадате се за повече информация.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Психосоциални рискове и стрес на работното място

Психосоциалните рискове и стресът на работното място са сред най-големите предизвикателства за безопасността и здравето при работа. Те оказват значително въздействие върху здравето на отделните лица, организациите и националните икономики.

Приблизително половината европейски работници смятат стреса за обичайно явление на своето работно място, на което се дължи почти половината от всички загубени работни дни. Подобно на много други проблеми, засягащи психичното здраве, стресът често пъти е неправилно разбиран или заклеймяван. Ако се разгледат обаче като организационен проблем, а не като личен недостатък, психосоциалните рискове и стресът могат да бъдат управлявани като всеки друг риск на безопасността и здравето при работа.

Какво представляват психосоциалните рискове и стресът?

Te могат да доведат до отрицателни психологически, физически и социални последици, като стрес на работното място, изтощение или депресия. Ето някои примери на условия на труд, водещи до психосоциални рискове:

  • прекомерно работно натоварване;
  • противоречиви изисквания;
  • липса на участие при вземането на решения и липса на влияние върху начина, по който се извършва работата;
  • несигурност на работното място;
  • неефективна комуникация, липса на подкрепа от колегите;
  • психологически и социален тормоз, насилие от трета страна.
  • други

При обсъждане на изискванията на работното място е важно да се разграничат психосоциалните рискове, като прекомерното работно натоварване, от условията, които макар и да са стимулиращи и понякога проблемни, създават отзивчива околна среда, в която работниците са добре обучени и мотивирани да работят с максималните си възможности. Добрата психосоциална среда стимулира добри производствени резултати и лично развитие, както и психично и физическо благоденствие на работниците и служителите.

Освен проблемите с психичното здраве, работниците, изпитващи продължителен стрес, могат по-нататък да развият сериозни проблеми с физическото здраве, като сърдечносъдови заболявания ,мускулно-скелетни проблеми и др.

На ниво организация отрицателното въздействие включва незадоволителни цялостни бизнес резултати, висок процент на отсъствията от работа, презентизъм (служители и работници, които ходят на работа, когато са болни и не могат да изпълняват ефективно своите задължения). Отсъствията стават по-продължителни от тези, които се дължат на други причини, а стресът на работното място може да допринесе за повишаване на процента на напуснали служители на ръководни позиции.

(Източник: Настоящата статия е публикувана на сайта на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа.)

Сабина Царева
Latest posts by Сабина Царева (see all)
news

Related News

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *